Medezeggenschapsraad

De MR kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), de identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, de schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang, enzovoort. Kortom een breed terrein aan onderwerpen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting.

De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren. Ook zijn er besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen. De agenda’s van de MR worden op de website gepubliceerd.

GMR

Naast de MR, die per school is ingesteld, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen de Stichting aangaan.