UITGELICHT

Interesse in onze school?

We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs! Modern onderwijs met digitale leermiddelen, een sterke zorgstructuur en goede resultaten; zomaar wat kreten waar wij voor staan. 

 

Neem gerust contact op met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Mocht u zich willen inlezen, raden we onze visie en schoolgids aan. Welkom!


Schoolgids

Klik HIER voor onze schoolgids.


Nieuwsbrief

Lees HIER onze laatste nieuwsbrief»
Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief »


Facebook

Bezoek, like en volg de SvdO ook op Facebook. Klik op DEZE link om direct door te gaan naar onze Facebook- pagina.


Gebedsgroep

Elke maand worden er  - door een groep ouders - voorbeden gedaan voor zaken in en rond de school. Het is via DEZE link mogelijk online gebedspunten door te geven.


 

 

Eigen identiteit van het kind en de school

Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Binnen onze mogelijkheden wordt tegemoet gekomen aan de eigenheid van elk kind.

Dit wordt gedaan vanuit ons geloof in God. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. De christelijke identiteit van onze Hervormde school is zichtbaar door de schooldag heen. Wij gebruiken hiervoor onder andere een godsdienstmethode. Daarnaast kan ook tijdens de wereldoriënterende vakken de identiteit aan de orde komen, denk aan het omgaan met de natuur, verwondering over het leven, de schepping. Schoolbreed wordt een methode voor sociaal-emotioneel leren van groep 1 tot 8 gebruikt die aansluit bij onze christelijke levensvisie, evenals een methode voor seksuele vorming. Hiermee wordt gewerkt aan een veilige leer- en leefomgeving in de groep en school. De kinderen werken aan vijf competenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, zelfmanagement, keuzes kunnen maken en relaties kunnen hanteren.

Toekomstgericht onderwijs

Als school willen we toekomstgericht onderwijs geven. Bij de inrichting van ons onderwijs maken we gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014).

Samenwerken

Er wordt samengewerkt op meerdere niveaus. Kinderen worden gestimuleerd onderling samen te werken. Tijdens de lessen krijgen kinderen regelmatig een opdracht waarbij ze mogen samenwerken of coöperatief leren.

Daarnaast vindt ook samenwerking plaats tussen school en ouders. Als school willen we binnen drie jaar 100% ouderbetrokkenheid realiseren. Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van met name taal, rekenen en lezen en het sociale gedrag van basisschoolkinderen. Ieder kind heeft dan ook  recht op een betrokken ouder en een goede samenwerking tussen ouders en school.

Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Vandaar dat gestreefd wordt naar het hoogst haalbare percentage aan ouderbetrokkenheid. Wederzijds respect en eerlijkheid zijn hierbij van belang.

Op deze manier maken we gebruik van de kwaliteiten en kracht van kinderen, collega’s en ouders.

Leerlingen betrekken bij eigen leerproces

Onze onderwijskundige ambitie is het ontwikkelen van een actieve en zelfstandige leer- en studiehouding bij de leerlingen, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen. Hierin betrekken we de leerlingen bij hun eigen leerproces op groeps- en individueel niveau.

Op groepsniveau wordt aangesloten bij het niveau van het kind, zodat het zich competent voelt voor de taak. In de klassen is dit onder andere zichtbaar door het werken met uitgestelde aandacht, een weektaak en gebruik van het model directe instructie.

Op individueel niveau worden kindgesprekken gevoerd over welbevinden, persoonlijke leerdoelen en resultaten. Zo leren de kinderen realistische doelen en prioriteiten te stellen, doelgericht te handelen, reflecteren op het eigen handelen en feedback te gebruiken. Daarbij krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van hun eigen competenties, leren ze zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen en gemaakte keuzes en krijgen ze zicht op de consequenties daarvan. Deze zelfverantwoordelijkheid wordt ook wel eigenaarschap genoemd. Dit wordt opgebouwd vanaf de kleuterperiode.

Kennisontwikkeling

Een samenhangend onderwijsaanbod is voor ons van belang, omdat leerlingen daardoor dieper ingaan op de stof en die leren toe te passen in nieuwe situaties, wanneer kennis en vaardigheden met elkaar worden verbonden. Het gebruik van methodes borgt hierin een doorgaande leerlijn in ons onderwijs.

Digitale geletterdheid

Huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen vragen in toenemende mate kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Die vaardigheden leren we kinderen gericht aan middels een heldere leerlijn digitale geletterdheid. De vier vaardigheidsgebieden die hierbij aan de orde komen zijn: computervaardigheden, programmeren, informatievaardigheden en mediawijsheid, gebaseerd op de 21e -eeuwse vaardigheden.

Daarbij wordt ICT ook als middel ingezet voor het verwerken, inoefenen en automatiseren van kennis. De leerlingen vanaf groep zes werken met een individueel device. Dit biedt de leerkrachten mogelijkheden tot het geven van directe feedback en genereert inzicht in het leerproces van de leerlingen. Om dit proces optimaal te begeleiden wordt planmatig aan de eigen ICT-vaardigheid van de leerkrachten gewerkt. 

Systematisch en doelgericht werken

Er wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs, volgens de uitgangspunten van HandelingsGericht Werken (HGW) gecombineerd met OpbrengstGericht Werken (OGW). Dit is zichtbaar in de dagelijkse lespraktijk; hierbij wordt gebruik gemaakt van het IGDI-model. De  groep is per vakgebied in drie niveaus ingedeeld, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerling: instructieonafhankelijk, basisinstructie en instructieafhankelijk. Dit wordt beschreven in groepsplannen.

 

 

'Je hoeft geen kampioen te zijn, als je maar je persoonlijk record verbreekt!'

  

 

U bevindt zich hier: Onze school » Missie & Visie

CONTACT

Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
Tel: 033 2535745, E-mail

Schimmelpenninck Van Der Oyeschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl