UITGELICHT

Interesse in onze school?

We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs! Modern onderwijs met digitale leermiddelen, een sterke zorgstructuur en goede resultaten; zomaar wat kreten waar wij voor staan. 

 

Neem gerust contact op met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Mocht u zich willen inlezen, raden we onze visie en schoolgids aan. Welkom!


Schoolgids

Klik HIER voor onze schoolgids.


Nieuwsbrief

Lees HIER onze laatste nieuwsbrief»
Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief »


Facebook

Bezoek, like en volg de SvdO ook op Facebook. Klik op DEZE link om direct door te gaan naar onze Facebook- pagina.


Gebedsgroep

Elke maand worden er  - door een groep ouders - voorbeden gedaan voor zaken in en rond de school. Het is via DEZE link mogelijk online gebedspunten door te geven.


 

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR hebben 3 personeelsleden en 3 ouders zitting. De MR overlegt met de directie over allerlei zaken die de school betreffen. De directie heeft instemming van de MR nodig voor bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, tussenschoolse opvang, ouderbijdrage en lestijden. Voor de school overstijgende zaken is er de GMR, die overlegt met Stichting De Drieslag; (zie hiervoor de paragraaf over de GMR). De MR volgt opbouwend kritisch het personeelsbeleid, het formatieplan, de identiteit, lesmethoden, veiligheid op school (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang; kortom, een breed terrein aan onderwerpen.

De MR kan ook zelf adviezen formuleren, waarop de directie verplicht is te reageren. De MR is dus de gesprekspartner van de directie namens zowel de ouders als het personeel. De belangen van uw kind staan voorop. Van MR-leden wordt uiteraard verwacht dat ze uit overtuiging handelen in overeenstemming met de identiteit van de school. De agenda’s van de MR-vergaderingen (ongeveer zes per jaar) worden op de website van de school gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat wordt besproken. Als u zelf onderwerpen voor een vergadering wilt agenderen, dan kan dat. Het gaat tenslotte om uw kinderen.

Tijdens het openbare gedeelte van de MR-vergadering bent u van harte welkom om specifieke zaken te bespreken. De verslagen van de MR-vergaderingen liggen op verzoek ter inzage in school. Ook doet de MR verslag van haar activiteiten in de Nieuwsbrieven en in het MR-jaarverslag. De MR bestaat uit zes personen, drie uit het schoolteam (door het personeel gekozen) en drie ouders van leerlingen. De ouders worden door de ouders gekozen. De huidige leden zijn:

Namens de ouders:

  • Dhr. Gerard op 't Hof, voorzitter
  • Dhr. M. de Jong, secretaris
  • Dhr. Gerben van der Schaaf, penningmeester

Namens het team:

  • Mevr. Saskia Mons
  • Mevr. Titia Doorn
  • Mevr. Jannemarie van Wezel

 

vergaderdata MR schooljaar 2018-2019:

  • maandag 28 januari 2019  - AGENDA
  • maandag 25 maart 2019 
  • maandag 6 mei 2019 
  • maandag 17 juni 2019 

Voorafgaand aan een vergadering wordt de agenda op de homepage van deze site gepubliceerd. 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is een van de zeven scholen aangesloten bij Stichting De Drieslag, wat inhoudt dat er zaken bovenschools geregeld moeten en kunnen worden. De gesprekspartner van het Stichtingsbestuur namens ouders en personeel van de scholen is de GMR. De zeven MR-en delegeren in feite een (duidelijk omschreven) deel van hun bevoegdheden aan de GMR. De GMR houdt zich bezig met bijvoorbeeld het overkoepelende personeelsbeleid van de Stichting, maar ook over het gemeenschappelijke beleid t.a.v. ouderbijdragen en identiteit van de scholen. Net zoals de MR op schoolniveau heeft de GMR voor een aantal zaken instemmingsrecht, en voor andere zaken adviesrecht. Iedere MR vaardigt twee MR-leden af naar de GMR. Voor onze school hebben zitting: Dhr. Arno. Lambregtse en mw. Titia Doorn. 

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

CONTACT

Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
Tel: 033 2535745, E-mail

Schimmelpenninck Van Der Oyeschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl