Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school en heeft als rol mee te praten over verschillende onderwerpen aangaande het schoolbeleid. Op een aantal onderwerpen is er voor de MR sprake van advies- of instemmingsrecht voor er een besluit genomen kan worden. Met uiteraard als doel een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijs van de kinderen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid, buitenschoolse opvang enzovoort. Kortom; een breed scala aan onderwerpen.


De huidige leden van de MR zijn: 

Namens de ouders: Gerard op ‘t Hof (voorzitter) en Linda Ruiter (secretaris) 

Namens het personeel: Elbert Hendriksen en Marisse Slofstra

 

Actieve advisering vanuit de MR

De MR kan ook zelf adviezen formuleren, waarop de directie verplicht is te reageren. De MR is dus de gesprekspartner van de directie namens zowel de ouders als het personeel. De belangen van uw kind staan voorop. Van MR-leden wordt uiteraard verwacht dat ze uit overtuiging handelen in overeenstemming met de identiteit van de school. De agenda’s van de MR-vergaderingen (ongeveer zes per jaar) worden op de website van de school gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. Als u zelf onderwerpen voor een vergadering wilt agenderen, geeft u deze dan door aan een ouderlid van de MR of via mr@svdohoevelaken.nl. Het gaat tenslotte om uw kinderen.

 

Openbare informatie

De notulen van de MR vergaderingen kunt u inzien. Het verzoek om inzage kunt u indienen via: mr@svdohoevelaken.nl. Ook doet de MR verslag van haar activiteiten in de nieuwsbrieven en in het MR-jaarverslag. Tijdens het openbare gedeelte van de MR-vergadering bent u van harte welkom om specifieke zaken te bespreken. De vergaderdata van de MR zijn te vinden op de website en de schoolkalender. Voorafgaand aan een vergadering wordt de agenda op de website gepubliceerd.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is één van de 10 scholen die aangesloten zijn bij Stichting De Drieslag. Dit betekent dat er ook zaken bovenschools geregeld moeten worden. Daarvoor is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR), die namens ouders en personeel overlegt met het bestuur van de Stichting. De 10 Medezeggenschapsraden delegeren een deel van hun bevoegdheden aan de GMR. De GMR houdt zich onder andere bezig met het overkoepelende personeelsbeleid, de bovenschoolse financiële begroting en de identiteit van de stichting. Net zoals de MR op schoolniveau, heeft de GMR voor een aantal zaken instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht. 

Namens ons kindcentrum heeft Reiny van Geresteijn (als personeelsgeleding) zitting in de GMR. De oudergeleding neemt wisselend deel aan de GMR.

 

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. De ouderraad verleent in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Contact